Expertmedverkan

Expertmedverkan

 

Vi kan vara er skyddsingenjör/arbetsmiljöingenjör per uppdrag. Avtal kan tecknas för löpande arbete.

 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt

AFS 2001:1 och arbetsmiljölagen

 

Utvärdera / bygga upp / utveckla nya och befintliga rutiner för SAM

Utbilda i SAM och arbetsmiljö

Genomföra

Riskbedömning i befintliga verksamhet och

akuta problem

 

"arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder för att förebygga skador eller ohälsa"

Riskanalys: Identifiering, Bedömning, Åtgärder

Riskbedömning, förutse konsekvenser inför förändringar i verksamheten.

"när ändringar i verksamheten planeras, skall arbetgivaren

bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller

olycksfall som kan behöva åtgärdas".

Produktionsergonomi

 

Tillsammans med produktionsledningen och medarbetarna skapa ergonomiskt riktiga arbetsplatser för undvikande av arbetsskador och ohälsa och därmed ge bästa förutsättningarför en god produktion.

Lokalplanering och inredning

 

Analys av verksamheten som underlag för planering av nya lokaler. Ny metod som engagerar alla medarbetare och ger en ERGONOMISK RIKTIG KRAVSPECIFIKATION som underlag för ombyggnaden/förändringen. Detta arbetssätt förebygger risker för ohälsa genom att göra rätt från början.Utveckla ergonomiska arbetsplatser, bord, stol, belysning, akustik, klimat, m.m Göra uppföljningar och skyddsronder. Utbildar inom hela arbetsmiljöområdet.

Yrkesinriktad rehabilitering

 

Medverka i rehabiliteringsutredning

Arbetsplatsbedömning

Förslag till individuellt anpassade arbetsplatser

Åtgärda för att förebygga ytterligare rehabiliteringsfall.

Personlig skyddsutrustning

Behovsanalys

Rekommendationer .

Nödutrymning

Utvärdering (skyddsrond) med åtgärdsförslag .