Utredning / kartläggning

Utredning/kartläggning


Riskanalyser


Systematiska metoder för att upptäcka och värdera risker så att rätt insatser kan sättas in för att eliminera risken eller minska dess negativa konsekvenser enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Allt med syftet att undvika skador och ohälsa med resultatet att frånvarokostnaderna sänks och högre produktivitet uppnås.

 

Exempel:

Maskiner

Kemikalier/kemikaliehantering

Verksamhetsförändringar

Skyddsronder

Olycksfallsutredningar

Elektromagnetiska fält


Arbetsmiljömätningar med åtgärdsförslag.

 

Exempel:

Buller och vibrationer

Belysning

Kemikalier

Fukt/mögel

Inomhusklimat

Partiklar/damm